Tento rozcestník vzdálených experimentů je maximálně stručný seznam vzdálených experimentů vytvořených se školním experimentálním systémem ISES a softwarovou stavebnicí iSES Remote Lab SDK. Byly vytvořeny na Matematicko fyzikální fakultě UK Praha.

Každý řádek odkazu má stručný textový popis, obrázek, odkaz na Experiment s teorií (kompletní experiment s teorií, úkoly, měřením vyhodnocením aj.), odkaz na měření (přímý skok na provádění experimentu) a odkaz na podrobný rozcestník, kde je seznam všech vzdálených úloh na příslušném pracovišti, případně další odkazy a podrobnosti aj. U některých experimentů je odkaz i na video.

Kontakt: doc. RNDr. František Lustig, CSc.,
email: Frantisek.Lustig@mff.cuni.cz
mobil: 602 858 056

ExperimentNáhledOdkazyStav
Elektromagnetická indukce
V experimentu můžeme vzdáleně otáčet cívkou v magnetickém poli. Snímá se indukované napětí při různých rychlostech otáčení....
Elektromagnetická indukceExperiment s teorií
Měření
Video 1
Video 2
Experiment běží
Vlastní a vynucené kmity
Kmity na pružině. Lze studovat volné kmity – pružinu rozkmitáme elmg. silou zvolené frekvence, poté elmg sílu vypneme a studujeme tlumené kmity. Nebo studujeme rezonanci pružiny při různé frekvenci budící elmg síly, můžeme sledovat fázové poměry, přenos energie aj....
Vlastní a vynucené kmityExperiment s teorií
Měření na MFF UKMěření na Gy. J. Vrchlického, Klatovy
Video
Experiment běží
Studium radioaktivity a základní způsoby ochrany před ionizujícím zářením
Soubor tří úloh – ochrana vzdáleností před radioaktivním zářením, ochrana stínicím materiálem před radioaktivním zářením a studium radiačního pozadí. Vzdálený experiment se skládá drobného zdroje záření gama o energii 60 keV (241Am, 300 kBq; záření alfa je odstíněno) a ze dvou Geigerových-Müllerových čítačů....
Studium radioaktivity a základní způsoby ochrany před ionizujícím zářenímMonitorování přírodního radiačního pozadí
Experiment s teorií Měření Video 1 Video 2
Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče
Experiment s teorií Měření Video 1 Video 2
Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu
Experiment s teorií Měření Video 1 Video 2
Experiment běží
Výběr dat ke stažení ze všech úloh radioaktivity
Není-li nikdo připojen, server provádí měření automaticky, a to cyklicky ve všech pozicích vždy v 1-minutových intervalech. Takto naměřené reálné hodnoty počtu pulzů si můžete stáhnout z libovolně zvoleného období ze všech experimentů radioaktivity. Ušetříte tedy čas strávený obsluhou aparatury za účelem jednoduchého opakovaného měření....
Výběr dat ke stažení ze všech úloh radioaktivityVýběr datExperiment běží
Monitorování přirozeného radiačního pozadí
Dlouhodobé monitorování radioaktivního pozadí v budově MFF-UK Praha. Geigerovým Mullerovým čítačem se zaznamenávají minutové, hodinové a celodenní četnosti. Lze si zadat data z libovolného zaznamenaného časového úseku (jsou zde i data před a po havárii jaderné elektrárny Fukušima, únik radioaktivního chlóru v Maďarsku)....
Monitorování přirozeného radiačního pozadíMěření
Video
Experiment běží
Radiační pozadí na různých místech v Google mapě
Experiment měří přirozené radiační pozadí na několika různých místech (Praha, Olomouc, Sofie). Data se zaznamenávají v minutových, hodinových a denních intervalech. Data za zvolený časový interval lze zobrazit nebo stáhnout....
Radiační pozadí na různých místech v Google mapěMěřeníExperiment běží
Meteorologická stanice v Praze
Monitoruje se teplota, tlak, intenzita slunečního svitu a radioaktivní pozadí. Hodnoty sledovaných veličin jsou zaznamenané a ukládané v minutových intervalech. Lze si zadat data z libovolného zaznamenaného časového úseku. Data jsou od roku 2003....
Meteorologická stanice v PrazeExperiment s teorií
Měření
Video
Experiment běží
Ohyb světla na štěrbině
Fraunhoferův ohybový jev měřený při dvou vlnových délkách (červený a zelený laser) a při dvou velikostech šířky štěrbiny. Zaznamená se ohybový obrazec okolo hlavního maxima....
Ohyb světla na štěrbiněExperiment s teorií
Měření
Video
Experiment běží
Přeměna solární energie Voltampérová charakteristika fotovoltaického článku (fotodiody)
Měří se voltampérové charakteristiky fotovoltaického článku při různých intenzitách osvětlení. Pokročilí experimentátoři mohou stanovit účinnost převodu solární energie na elektrickou, faktor plnění článku FF, maximální elektrický výkon fotovoltaického článku...
Přeměna solární energie Voltampérová charakteristika fotovoltaického článku (fotodiody)Experiment s teorií
Měření
Video 1
Video 2
Experiment běží
Usměrňovač
Experiment umožňuje sledovat průběh usměrněného napětí v závislosti na typu usměrňovače, odporu zátěže a kapacitě filtračního kondenzátoru....
UsměrňovačExperiment s teorií
Měření
Video
Experiment běží
Sériový obvod RLC
Experiment umožňuje sledovat časový průběh napětí a proudu na jednotlivých prvcích sériového RLC obvodu, zejména fázový posuv mezi jednotlivými napětími prvků....
Sériový obvod RLCExperiment s teorií
Měření
Video
Experiment běží
VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty
V experimentu se měří voltampérové charakteristiky 5 LED diod (různé barvy, různé vlnové délky). Z úbytku napětí na diodách lze stanovit Planckovu konstantu. Naměřená data jednotlivých diod lze zobrazit v grafu a stáhnout ke zpracování....
VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstantyExperiment s teorií
Měření
Experiment běží
Studium spekter, Balmerova série vodíku, ověření Ritzova-Rydbergova kombinačního principu.
Vzdálená úloha na pozorovaných spekter plynů. Studenti se při vzdálené úloze prakticky seznámí s pojmy emisní čárové spektrum a spektrální čára. Vyhodnotí vlnové délky jasných i slabších spektrálních čar, při grafickém zpracování naměřených vlnových délek, resp. frekvencí na pořadí čáry objeví Balmerovu sérii, pro niž mohou ověřit platnost Ritzova-Rydbergova kombinačního principu....
Studium spekter, Balmerova série vodíku, ověření Ritzova-Rydbergova kombinačního principu.MěřeníExperiment běží
Regulace výšky vodní hladiny
Regulační úloha “Řízení výšky vodní hladiny” umožňuje ovládání přítoku vody a snímání výšky vodní hladiny pomocí dvou sond. Čerpadlo může současně ovládat několik připojených návštěvníků, potom se trochu "přetahují" o řízení. Úloha je hravá, je naší historicky nejstarší vzdálenou laboratorní úlohou (z roku 2002). ...
Regulace výšky vodní hladinyExperiment s teorií
Měření
Video
Experiment běží
Vnější fotoelektrický jev
Vzdálená úloha na vnější fotoefekt využívá vakuovou fotonku Phywe, zesilovač fotoproudu (resp. elektrického náboje) s vysokou vstupní impedancí (1013 Ω), otočný karusel s 5 interferenčními filtry pro výběr vlnové délky a rtuťovou výbojku. Uživatel si může vybrat ze dvou standardních metod: a) jednodušší nabíjení kondenzátoru na brzdné napětí, b) studium V-A charakteristik vakuové fotonky...
Vnější fotoelektrický jevExperiment s teorií
Měření
Experiment běží
Franckův-Hertzův experiment
Experiment Franck-Hertz Experiment je vybudován na standardní aparatuře Phywe. Měří se na neonové výbojce, která má tu výhodu,že se s ní dá měřit i při pokojové teplotě a není třeba výbojku zahřívat, tak jako rtuťovou výbojku pro Franck-Hertz experiment. Vlastní propojení Franck-Hertz aparatury s počítačem je provedeno přes COM, resp. USB kabel. NEPOUŽÍVÁ se měřicí rozhraní ISES! Vzdálené měření je provedeno pomocí modulární knihovny iSES Remote Lab SDK. ...
Franckův-Hertzův experimentExperiment s teorií
Měření na PŘF UKF v NitřeMěření na PED MUNI v Brně
Experiment běží
Mapování magnetického pole (bude spuštěna ke konci roku 2015)
Experiment umožňuje interaktivní proměření magnetického pole Helmholtzových cívek. Magnetické pole se snímá v XY rovině pomocí dvojice Halových sond. Máme možnost proměřit každou cívku samostatně, případně obě cívky v paralelním, či antiparalelním zapojení. ...
Mapování magnetického pole (bude spuštěna ke konci roku 2015)Experiment je vypnut
Faradayův jev v magnetooptice (spuštěna bude ke konci roku 2015)
Dalším příkladem aplikace polarizace světla jsou magnetooptická zařízení využívající např. Faradayův jev. V této úloze můžeme ověřit lineární závislost úhlu otočení polarizační roviny v závislosti na velikosti magnetické indukce vnějšího pole....
Faradayův jev v magnetooptice   (spuštěna bude ke konci roku 2015)Experiment je vypnut
Einsteinův – de Haasův pokus (spuštěna bude ke konci roku 2015)
Vzdálený experiment (na základě experimentální práce A. Einsteina) se zabývá vznikem magnetického momentu, který způsobí torzní kmity železného válce při komutaci vnějšího magnetického pole. K vysvětlení pozorovaného torzního vychýlení válce na závěsu nestačí započíst pouze orbitální magnetický moment elektronů, ale i vlastní magnetický moment (tzv. spin elektronů)...
Einsteinův – de Haasův pokus    (spuštěna bude ke konci roku 2015)Experiment je vypnut
Polarizace světla (bude spuštěna v průběhu roku 2015)
V úloze se seznámíme se způsoby přípravy, modifikace a praktického využití polarizačního stavu světla (např. mizející údaje na LCD displeji a jeho duhové zbarvení v důsledku závislosti optických materiálových parametrů na napětí). Pomocí rotujícího polarizátoru (resp. analyzátoru) zjistíme, jaká je polarizace světla vycházejícího z různých zdrojů ...
Polarizace světla (bude spuštěna v průběhu roku 2015)Experiment je vypnut