VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

V experimentu se měří voltampérové charakteristiky 5 LED diod (různé barvy, různé vlnové délky). Z úbytku napětí na diodách lze stanovit Planckovu konstantu. Naměřená data jednotlivých diod lze zobrazit v grafu a stáhnout ke zpracování.